Online Demat Required

 • दुबै कान स्पष्ट देखिने गरी हालसालै खिचेको पासर्वड साइजको फोटो हुनुपर्ने ।
 • दस्तखत अन्यत्र कतै प्रयोग नभएको सादा पेपरमा कालो वा निलो पेनले गरेको हुनुपर्ने ।
 • औँठा छाप अन्यत्र कतै प्रयोग नभएको सादा पेपरमा गरेको हुनुपर्ने नागरिकता, लाइसेन्स इत्यादीमा प्रयोग भएको औँठा छाप प्रयोग गर्न नपाईने ।
 • लोकेसन म्याप आफू हाल बसोबास गरीरहेको घरबाट नजिकैको कुनै प्रचलित स्थान स्पष्ट हुनुपर्ने ।
 • सक्कल नागरिकता समातेर खिचेको राखिएको फोटो तथा नागरिकता स्पष्ट हुनुपर्ने नभएमा आवेदन रद्द हुनेछ ।
 • नाबालकको हकमा (१८ वर्ष भन्दा मुनी) जन्मदर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने । साथै संरक्षक बाबु वा आमा हुनुपर्ने जस्तै : अस्पतालको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र÷नावालक परिचयपत्र मान्यहुने छैन ।

NORMAL DEMAT SCHEME

 • Charge :    Rs. 200
 • Mero Share :   Included
 • AMC :   Annually

999 SCHEME OFFER

 • Charge :    Rs. 999
 • Mero Share :   Included
 • AMC :